ˆ

Regulamin organizacyjny, pracy, wynagradzania, ZFŚS

Drukuj informację

Szczegóły informacji

REGULAMIN ZFŚS

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-12-21 09:22:14 Informacja ogłoszona dnia 2012-12-21 09:24:05 przez Tomasz Makowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący od 1 stycznia 2013r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻAGANIU
 
I. Podstawy prawne wydania regulaminu
§ 1
Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy:
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy, (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz. U. Nr 43, poz. 349 z późn. zm.).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.).
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego.
 • niniejszy Regulamin.
 
II. Postanowienia ogólne
§ 2
 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) tworzy się:
  1. z całorocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej przewidywanej w danym roku liczby zatrudnionych wynoszącego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą,
  2. wysokość odpisu podstawowego zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego jak w § 2 ust. 1 lit. a, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej,
  3. z odsetek od środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
  4. z wpływów z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
  5. z darowizn oraz zapisów osób fizycznych i prawnych.
 2. Środki ZFŚS gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym, niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
 3. Podstawę gospodarowania środkami ZFŚS stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdzany przez Starostę Żagańskiego w uzgodnieniu z Przedstawicielem Załogi, określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej, organizowane przez Komisję Socjalną na rzecz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS.
 4. Roczny plan rzeczowo-finansowy sporządza się do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego, który określa wysokość dopłat do udzielonych świadczeń określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych oraz ich dofinansowania z Funduszu odnoszą się do ogółu uprawnionych.
 6. Częścią składową regulaminu są załączniki:
  1. Oświadczenie o dochodach nr I (załącznik nr 1)
  2. Oświadczenie o dochodach nr II (załącznik nr 2)
  3. Wniosek o udzielenie dofinansowania do urlopu wypoczynkowego „wczasy pod gruszą” nr I (załącznik nr 3)
  4. Wniosek o udzielenie dofinansowania do urlopu wypoczynkowego „wczasy pod gruszą” nr II (załącznik nr 4)
  5. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka (załącznik nr 5)
  6. Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe (załącznik nr 6)
  7. Wzór umowy o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe nr I (załącznik nr 7)
  8. Wniosek o przyznanie świadczenia w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świątecznym (załącznik nr 8)
§ 3
 1. Organem opiniodawczo – doradczym i wnioskującym w zakresie świadczeń socjalnych jest Komisja Socjalna powoływana przez Starostę Żagańskiego w drodze zarządzenia, na okres, co najmniej 3 lat spośród pracowników Urzędu.
 2. Komisja Socjalna składa się z 7 osób:
  1. Przewodniczącego
  2. Zastępcy Przewodniczącego
  3. Przedstawiciela Załogi
  4. Członków Komisji w ilości 4 osób.
 3. Komisja Socjalna zajmuje się organizowaniem działalności socjalnej w Starostwie Powiatowym w Żaganiu wobec osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 4. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania.
 5. Głosowanie jest ważne, jeżeli brało w nim udział, co najmniej 4 członków Komisji Socjalnej.
 6. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów popierających i przeciwnych decydujący głos w danej sprawie ma Przewodniczący Komisji 
 7. Socjalnej.
 8. Z posiedzeń Komisji Socjalnej sporządza się protokół.
 9. W obradach komisji uczestniczy pracownik zajmujący się sprawami ZFSS.
 10. Członkowie Komisji oraz pracownik zajmujący się sprawami ZFŚS zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 11. Całokształt spraw związanych z działalnością socjalną prowadzi pracownik Biura Rady i Zarządu Powiatu, współpracując z komisją socjalną i przedstawicielem załogi.
 
III. Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
§ 4
 1. Środki ZFŚS można przeznaczyć na dofinansowanie:
  1. wypoczynku organizowanego przez osoby uprawnione we własnym zakresie, tzw. wczasy pod gruszą,
  2. wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat ( wg roku kalendarzowego),
  3. wycieczek dla osób uprawnionych do korzystania z ZFSS,
  4. działalności kulturalno – oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
  5. pomocy rzeczowej i finansowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  6. zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową,
  7. paczek świątecznych dla dzieci w wieku od 2 do 8 lat ( wg roku kalendarzowego).
 2. Środki niewykorzystane w ciągu roku można przekazać w formie świadczenia udzielanego w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świątecznym dla wszystkich uprawnionych. Wypłaty świadczenia w gotówce lub wydania talonów dokonuje się na podstawie wniosku sporządzonego wg załącznika nr 8.
 
IV. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń
§ 5
 1. Uprawnionymi do korzystania z usług i świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu są:
  1. pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy – na czas nieokreślony i czas określony,
  2. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
  3. emeryci i renciści ( w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy ) – byli pracownicy w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
  4. członkowie rodzin uprawnionych wymienionych w ppkt a-c – w zależności od stanu środków funduszu i sytuacji życiowej wnioskodawcy,
 2. Za członków rodzin uprawnionych do korzystania z Funduszu rozumie się:
  1. współmałżonków zamieszkujących wspólnie z uprawnionymi i prowadzących wspólne gospodarstwo,
  2. zamieszkujące wspólnie z uprawnionymi oraz pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków - do lat 18, a jeśli kształcą się do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
   Kontynuowanie studiów przez dzieci uprawnionych powinno być udokumentowane kopią ważnej legitymacji studenckiej lub zaświadczeniem z uczelni.

V. Zasady przyznawania świadczeń socjalnych
§ 6
 1. Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej tej osoby.
 2. Świadczenia finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy. Osoby uprawnione nie mogą domagać się zwrotu środków pieniężnych rekompensujących wartość pomocy socjalnej w przypadku jej nie przyznania.
 3. Podstawę do obliczenia świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi dochód brutto przypadający na osobę w gospodarstwie domowym wykazany w oświadczeniu osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Oświadczenie powinno zawierać wszelkie dochody uzyskiwane przez wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie. Dochody mogą być pomniejszone o kwotę świadczonych na rzecz dzieci alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Pracodawca na wniosek komisji socjalnej może żądać do wglądu, w celu potwierdzenia informacji dotyczącej wykazanego w oświadczeniu dochodu, kopii zeznań rocznych członków gospodarstwa domowego za rok poprzedni składanych w urzędzie skarbowym wraz z dokumentami źródłowymi na podstawie, których zostały sporządzone zeznania roczne lub innych dokumentów potwierdzających dochód członków rodziny.
 5. Dochód, o którym mowa w ust. 3, zwany dalej dochodem, stanowi różnicę pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu, określonym w rocznym zeznaniu podatkowym.
 6. Dopuszcza się złożenie oświadczenia z deklaracją, że uzyskany dochód na jednego członka rodziny uprawnia go do uzyskania najniższego przysługującego dofinansowania do każdego ze świadczeń. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 7. Oświadczenia składa się do 20 marca każdego roku kalendarzowego. Nie złożenie oświadczenia skutkuje nie przyznaniem świadczeń pieniężnych w danym roku.
 8. Świadczenia przyznawane są według obowiązującego preliminarza wydatków z roku poprzedniego do momentu zatwierdzenia przez Starostę nowego preliminarza.
 9. Osoba zatrudniona w ciągu roku kalendarzowego, niemogąca dochować terminu wskazanego w § 6 ust. 7, może złożyć stosowne dokumenty w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od daty zatrudnienia w Starostwie Powiatowym.
 10. Osoba korzystająca ze świadczeń (ze środków) funduszu, która w sposób świadomy i celowy złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą lub przedłożyła sfałszowany dokument traci prawo do korzystania ze środków funduszu w roku bieżącym i następnym, w których można otrzymać dane świadczenie lub pomoc ( nie dotyczy zdarzeń losowych). Ponadto jest obowiązana do niezwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty dopłaty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami.
 11. Podstawą przyznania pomocy finansowej z Funduszu jest składany w Biurze Rady i Zarządu Powiatu odpowiedni wniosek osoby uprawnionej.
§ 7
Wypoczynek osób uprawnionych
 1. Osoby uprawnione mają prawo do korzystania z dopłaty do wczasów „pod gruszą”, co roku pod warunkiem, że przewidziano w rocznym planie rzeczowo-finansowym środki na ten cel.
 2. Wczasy „pod gruszą” nie mogą trwać krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (nie dotyczy emerytów i rencistów oraz pracowników przebywających na urlopach wychowawczych).
 3. Wysokość dopłaty do wczasów „pod gruszą” będzie przyznawana w zależności od dochodów na jednego członka rodziny.
 4. Kryteria dopłaty oraz wysokość świadczenia będą ustalane, co rok przez Starostę Żagańskiego w uzgodnieniu z Komisją Socjalną.
 5. Wypłaty powyższych świadczeń dokonuje się po wpływie wniosku do Biura Rady i Zarządu Powiatu sporządzonego na druku wg załącznika nr 3 i 4. Realizacja wypłat będzie następować wg kolejności wpływu wniosków w miarę posiadanych środków finansowych.
 6. Osoby korzystające z dofinansowania do świadczenia wymienionego w pkt. 1 mogą je otrzymać tylko raz w roku.
§ 8
Wypoczynek dzieci i młodzieży
 1. Dzieci pracownika mają prawo do korzystania między innymi z kolonii, obozów i zielonych szkół.
 2. Podstawą przyznania dopłaty do wypoczynku letniego i zimowego jest wniosek sporządzony na druku wg załącznika nr 5 z załączoną kserokopią faktury (rachunku) za kolonię lub obóz oraz potwierdzeniem wpłaty.
 3. Wysokość dopłaty do wypoczynku letniego i zimowego (kolonie, obozy) będzie przyznawana w zależności od dochodów na jednego członka rodziny. Z dofinansowania ze środków ZFSS do wypoczynku dzieci i młodzieży można korzystać nie częściej, niż co dwa lata.
 4. Kryteria dopłaty oraz wysokość świadczenia będą ustalane, co rok przez Starostę Żagańskiego w uzgodnieniu z Komisją Socjalną.
§ 9
Wycieczki
 1. Wypoczynek w formie wycieczek krajowych i zagranicznych może być organizowany przez Starostwo Powiatowe lub na jego zlecenie przez instytucje wyspecjalizowane w tym zakresie.
 2. Udział w wycieczkach jest częściowo odpłatny.
 3. Wysokość dopłaty określa każdorazowo Starosta Żagański w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, biorąc pod uwagę dochód na jednego członka w rodzinie oraz środki finansowe ZFSS.
§ 10
Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna
 1. Działalność w tym zakresie może być realizowana między innymi poprzez zakup biletów na imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe oraz organizowanie spotkań integracyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
 2. Wysokość środków na poszczególne imprezy ustalana będzie zależnie od możliwości finansowych.
 3. Wysokość dopłaty ustala każdorazowo Starosta Żagański w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, biorąc pod uwagę dochód na jednego członka w rodzinie oraz środki finansowe ZFSS.
§ 11
Pomoc rzeczowo-finansowa
 1. Osobom uprawnionym znajdującym się w szczególnie trudnych warunkach materialnych może być udzielona, maksymalnie 2 razy w roku pomoc rzeczowa lub finansowa.
 2. Osobom uprawnionym dotkniętym wypadkami losowymi (w szczególności pożarem, kradzieżą, wypadkiem, długotrwałą chorobą, śmiercią członka rodziny) może być udzielona zapomoga losowa stanowiąca bezzwrotną pomoc finansową.
 3. Warunkiem uzyskania pomocy wymienionej w pkt. 2 jest przedstawienie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc, wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tą sytuację tj. w przypadku:
  1. długotrwałej choroby – zaświadczenia lekarza o długotrwałej (przewlekłej) chorobie,
  2. śmierci członka rodziny – kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu,
  3. indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, wypadek) – odpowiednie dokumenty (zaświadczenie odpowiedniego organu, kopii protokołu itp.)
 4. Podstawą przyznania pomocy socjalnej finansowanej z ZFŚS jest pisemny wniosek do Starosty Żagańskiego osoby uprawnionej do korzystania z pomocy ZFŚS, opisujący zaistniałe sytuacje.
 5. Wnioski osób, o których mowa w ust. 1 powinny być udokumentowane oraz poparte wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez członków Komisji Socjalnej.
 6. Wnioski o pomoc opiniuje Komisja Socjalna określając jednocześnie wysokość zapomogi ze środków przewidzianych na ten cel w planie rzeczowo-finansowym na dany rok.
 7. Negatywnie zaopiniowane wnioski osób uprawnionych ubiegających się o pomoc z ZFŚS nie wymagają uzasadnienia.
§ 12
Pożyczki na cele mieszkaniowe
 1. Z ZFŚS udziela się pożyczek na remont i modernizację mieszkań i domów rodzinnych osób uprawnionych, którzy są właścicielami, współwłaścicielami, najemcami lokalu bądź osobom posiadającym meldunek w lokalu, na który starają się o pożyczkę.
 2. Podstawą udzielenia pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe jest pisemny wniosek osoby uprawnionej o udzielenie jej świadczenia, sporządzony na druku wg załącznika nr 6.
 3. Maksymalną wysokość pożyczki mieszkaniowej ustala Starosta Żagański w uzgodnieniu z Komisją Socjalną w rocznym planie rzeczowo-finansowym.
 4. Pożyczki na cele mieszkaniowe udziela się raz na 3 lata. Dopuszcza się udzielenie pożyczki po 2 latach, jeżeli osoba uprawniona spłaciła pożyczkę w krótszym czasie i są środki na jej udzielenie.
 5. Do wniosku o uzyskanie pomocy na cele mieszkaniowe należy dołączyć odręczny kosztorys oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości lub kopię tytułu prawnego, umowy najmu bądź dokument potwierdzający zameldowanie (kserokopia dowodu osobistego).
 6. Oprocentowanie pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe wynosi 3% w stosunku rocznym.
 7. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie poręczenia przez dwóch pracowników, zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu na umowę o pracę na czas nieokreślony.
 8. W przypadku niespłacenia pożyczki wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli.
 9. W razie nie dokonania wpłaty przez dłużnika, we właściwym terminie potrąca się pozostałą część należności z wynagrodzenia poręczycieli.
 10. W razie śmierci pożyczkobiorcy kwota niespłacona podlega umorzeniu.
 11. Pożyczki na cele mieszkaniowe będą udzielane zgodnie z wpływającymi wnioskami, w miarę możliwości finansowych ZFŚS.
 12. Sposób spłaty pożyczki oraz termin realizacji określa umowa zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym a świadczeniobiorcą, której to wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.
§ 13
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin ZFSS wprowadza Starosta Żagański w uzgodnieniu z przedstawicielem załogi.
 2. Traci moc Zarządzenie nr 23/2007 Starosty Powiatu Żagańskiego z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ZFSS.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 14
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Żagań, dnia 19.12.2012r.
 
Przedstawiciel Załogi Zatwierdzam
  Starosta Żagański
/-/ Barbara Hyjek /-/ Marek Ślusarski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żagański Data wytworzenia informacji: 2012-12-21 09:22:14
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żagański Data wprowadzenia do BIP 2012-12-21 09:22:14
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2012-12-21 09:24:05
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2012-12-21 10:03:21
Artykuł był wyświetlony: 4835 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu